fbpx

Riittävä ensiapuvalmius tulee taata jokaisella suomalaisella työpaikalla yrityksen koosta, toimialasta tai toiminnan luonteesta riippumatta. Jokaisella työpaikalla on omat riskinsä ja vaaransa, eikä tapaturmiin voi koskaan valmistautua liian huolellisesti. Mitä ensiapuvalmius käytännössä tarkoittaa? Kuinka yritykseni ensiapuvalmius määritellään ja mitä asioita täytyy ottaa huomioon? Tässä artikkelissa avaamme ensiapuvalmiuteen liittyviä kysymyksiä tarkemmin. 

Mitä ensiapuvalmius työpaikalla tarkoittaa?

Työnantajan velvollisuus on huolehtia ensiapuvalmiuden määrittelystä, toteutuksesta ja ylläpidosta. Käytännössä ensiapuvalmius tarkoittaa, että työpaikalla on valmius ensiavun antamiseen asianmukaisilla ja riittävillä ensiapuvälineillä, ja yrityksestä löytyy riittävä määrä ensiapukoulutettuja työntekijöitä. Riittävän välineistön ja ensiapukoulutettujen työntekijöiden lisäksi työpaikalla on oltava ensiapupiste tai -tila, johon ensiapua tarvitseva voidaan tarvittaessa ohjata saamaan hoitoa.

Yrityksen ensiapuvalmiuden kartoitus alkaa aina yrityksen riskiluokan arvioinnilla. Riskiarvioinnissa otetaan huomioon millaisia riskejä, vaaroja tai haittoja työympäristössä tai työn luonteessa on olemassa, mikä on riskien suuruus ja todennäköisyys sekä kuinka merkittäviä nämä riskit ovat työn tekemisen ja yleisen turvallisuuden kannalta.

Tarvittava ensiapuvarustus ja ensiapukoulutetun henkilöstön määrä arvioidaan pääosin työpaikan riskiluokan mukaisesti. Jos haluat tarkastaa, onko oman yrityksesi tai työpaikkasi ensiapuvalmiuden taso asianmukaisella tasolla, lataa eri riskiluokkiin perustuva ensiapuvalmiuden tarkistuslista täältä.

Miksi ensiapuvalmiudesta on tärkeää huolehtia?

Monesti työpaikalla havahdutaan ensiapuvalmiuden puutteisiin vasta, kun tapaturma tai muuta ikävää on jo sattunut. Puutteita on voinut olla esimerkiksi ensiapuvalmiuden arvioinnissa, ensiapuvälineiden tasossa tai hätätilanteen toimintasuunnitelmassa.

Riittävän ensiapuvalmiuden suunnittelusta ja ylläpidosta hyötyvät sekä yrityksen työntekijät, että asiakkaat. Kun ensiapuvalmius on kartoitettu ja toimintasuunnitelma laadittu, henkilöstö, asiakaskunta ja muut sidosryhmät voivat luottaa siihen, että heidän turvallisuudestaan on varmistuttu.

Suuressa osassa suomalaisista työpaikoista yrityksen henkilöstö ei kuitenkaan tiedä, kuinka ensiapuvälineitä käytetään. Mikäli henkilöstö ei tiedä, kuinka esimerkiksi paineside tehdään tai kuinka silmähuuhdetta käytetään, he eivät myöskään pysty auttamaan mahdollisen tapaturman sattuessa, ja ensiavun antaminen viivästyy. Ensiavun viivästyminen voi pahentaa tapaturmia moninkertaisesti, pahimmassa tapauksessa ensiaputaidoton henkilöstö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tämän vuoksi yrityksen henkilöstö on tärkeää kouluttaa ensiavun antamiseen ja ensiapuvälineiden käyttöön mahdollisimman laajalti. Esiapukoulutukset ja ensiapuvälineiden käyttökoulutukset saat Medic4Youn kautta, ota yhteyttä tai tutustu koulutuksiin täältä.

Ensiavun mahdollinen viivästyminen nostaa myös yrityksen kustannuksia, kun tapaturmat pahenevat ja sairauslomat pitenevät. Työterveyslaitoksen vuonna 2007 suorittaman tutkimuksen mukaan työtapaturmista aiheutuvat suorat kustannukset voivat olla yli 10% yrityksen palkkakustannuksista. Epäsuorat kustannukset voivat olla vielä suuremmat, eikä vakuutus kata niitä.

Ensiapuvalmiuden ylläpito

Jos yrityksellä ei ole sopimusta ensiapuvalmiuden ylläpidosta ulkopuolisen kumppanin kanssa, niin yrityksessä täytyy olla nimettynä henkilö, joka on vastuussa ensiapuvalmiuden säännöllisestä tarkastuksesta ja ylläpidosta. Vastuuhenkilö (esimerkiksi työsuojelupäällikkö tai –valtuutettu) vastaa ensiapupisteiden tarkastuksista, ensiaputuotteiden päiväysten merkkaamisesta ja tarkkailusta, vähimmäisvaatimuslistauksen läpikäynnistä ja varustetason huolehtimisesta. Tarkastukset on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain. Ensiapukartoituksen yhteydessä ammattilainen voi ohjeistaa vastuuhenkilön tarkastusten tekemiseen.

Ensiapuvalmiuden ylläpito voidaan myös ulkoistaa ensiapukumppanille. Ensiapukumppanin kanssa tehtävä sopimus määrittelee esimerkiksi erilaisten tarkastusten aikavälit, varustetason ylläpidon, kartoitusvälit sekä mahdollisen välivaraston pystyttämisen ja ylläpidon. Jokaisesta ensiapuvälinetilauksesta sovitaan asiakasyrityksen kanssa siten, että varustetaso on optimaalinen asiakkaan kannalta, ja asiakas saa jokaisesta toimituksesta myös kirjallisen raportin.

Välinetilaukset sovitetaan aina yrityksen tarpeen mukaan. Ylimitoitetut tilaukset ovat haitallisia paitsi asiakkaalle, myös toimittajayritykselle. Päiväykset vanhenevat ja tuotteiden merkit muuttuvat jatkuvasti, jolloin ylisuuria tilauksia on tarpeetonta tehdä. Tarvittaessa asiakas voi maksaa tuotteista vain käytön mukaan, jotta ylimitoitukselta ja muilta epäselvyyksiltä vältytään.

Pin It on Pinterest

Share This