fbpx

Työnantajan vastuu on huolehtia työpaikan turvallisuudesta, mutta mitä tämä lain näkökulmasta oikeastaan tarkoittaa? Työturvallisuuslaki herättää monesti kysymyksiä, epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä, joten tartuimme aiheeseen. Mitä laki siis sanoo työturvallisuudesta ja ennen kaikkea ensiapuvalmiudesta?  

 Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki on säädetty vuonna 2002 ja sen tarkoituksena on parantaa työympäristöä, työolosuhteita ja työturvallisuutta. Tämän lisäksi laki pyrkii torjumaan ja ennaltaehkäisemään työtapaturmia sekä erityyppisiä fyysisiä ja henkisiä terveydellisiä haittoja, jotka syntyvät työympäristön tai työn luonteen johdosta. Lakia sovelletaan kaikilla suomalaisilla työpaikoilla työ- ja virkasuhteissa tehtävään työhön, sekä oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Ainoastaan ammattiurheilu ja harrastustoiminta on rajattu lain soveltamisalojen ulkopuolelle.

Laki määrittelee sekä työnantajan, että työntekijän velvollisuuksia työturvallisuuden edistämiseksi. Laki sisältää erilaisia säännöksiä myös esimerkiksi työergonomiasta, työn kuormittavuudesta (fyysinen, henkinen tai sosiaalinen kuormite) ja työn vaaroista. Laissa on säännöksiä myös työantajan velvollisuudesta huolehtia työsuojelun yhteistoiminnasta. Mikäli työnantaja ei noudata työturvallisuuslakia, on laissa säädetty myös rangaistukset työturvallisuurikkomusten osalta. 

 Mitä työturvallisuuslaki sanoo ensiapuvalmiudesta?

 Työturvallisuuslaki 738/2002 46§ Ensiapu:
”Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, milloin työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai muut työolosuhteet niin vaativat.”

Työturvallisuuslaki on siis hyvin ympäripyöreä ensiapua koskevissa säädöksissään, eikä lain perusteella voida vetää yleispäteviä sääntöjä työpaikkojen ensiapuvalmiuden toteuttamiseksi. Laki ei millään tapaa säädä sitä, kuinka paljon ensiapuvälineistöä tai ensiapukoulutettua henkilöstöä tulee yrityksessä olla. Käytännössä laki siis määrittelee vain, että yrityksen ensiapuvalmius sisältää asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja suunnitelman siitä, mihin toimiin tapaturman sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä. Tämän tarkempaa ohjeistusta laki ei kuitenkaan tarjoa. Lain ollessa näin suurpiirteinen, tarvitaan ensiapuvalmiudesta lisäohjeistusta mm. työpaikan riskiluokkaan perustuen.

 Riittävä ensiapuvalmius on enemmän kuin osiensa summa

Riittävä ensiapuvalmius on määriteltävissä paljon laajemmin, kuin mitä laki asiasta toteaa. Jotta yritys olisi työntekijöilleen ja asiakkailleen turvallinen, tarvitaan erilaisia ensiapuvalmiuteen liittyviä kartoituksia ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä. On kuitenkin olemassa erilaisia vähimmäissuosituksia ensiapuvälineistön ja ensiapukoulututetun henkilöstön määrästä. Suositukset eivät kuitenkaan ole rinnastettavissa suoraan työturvallisuuslakiin, vaan ne toimivat pikemminkin ohjenuorana. Ensiapuvalmiuden ammattilainen osaa tulkita lakia ja suosituksia siten, että työpaikasta saadaan asianmukaisilla välineillä ja toimenpiteillä turvallinen asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Kaikkien näiden ensiapuvalmiuden osien täyttämiseksi on hyvä tehdä perustavanlaatuinen ensiapuvalmiuden kartoitus, jossa yhdessä ammattilaisen kanssa käydään läpi työn turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Kartoituksen pohjalta ammattilainen osaa antaa neuvoja ja vinkkejä ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja ylläpitoon. Kartoitus aloitetaan aina yrityksen riskiluokan arvioinnilla. Eri riskiluokille on olemassa omat suosituksensa mm. ensiapuvälineiden ja ensiaputaitoisen henkilöstön määrän suhteen. Lataa riskiluokkiin perustuva suosituslista täältä

 Haluatko lisätietoja?

Jos kiinnostuit ensiapuvalmiudesta, lataa maksuton Ensiapuvalmius työpaikalla -opas. Oppaasta saat llisätietoa ensiapuvalmiuden suunnittelusta ja ylläpidosta sekä yrityksesi riskiluokan arvioinnista. 

Mikäli tarvitset apua oman yrityksesi ensiapuvalmiuden arvioinnissa, ota yhteyttä! Voit myös tilata maksuttoman etäkartoituksen, jossa asiantuntijamme auttaa sinua määrittämään yrityksesi ensiapuvalmiuden nykytilaa ja antaa vinkkejä ensiapuvalmiuden kohentamiseen tarvittaessa. Tilaa etäkartoitus jättämällä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Pin It on Pinterest

Share This